September, 2007             February,2008        
Beijing - Lama Temple, Zoo, Market   Yangtze Lesser Three Gorges     Hong Kong   Guangzhou - Pearl River Cruise
Beijing - Tiananmen Square Summer Palace, Architecture sample   Yangtze Three Gorges Dam       Guangzhou - Yue Xiu Park, Nan Yue Tomb
Beijing - Forbidden City   Shanghai - Yu Garden, Old Town     Hong Kong - Temple of 10,000 Buddhas   Guangzhou - Shamian Island
Beijing - Great Wall,Jade Carving, Ming Tombs   Shanghai Museum     Hong Kong - Chinese New Year   Guiyang - Street Scenes
Xi An - Show   Shanghai - Bund, Night Views     Hong Kong -Repulse Bay   Guiyang - Number One High School
Xi An - Qin Shi Huang Tomb   Shanghai - Street Scenes     Hong Kong - Kowloon Park   Guiyang - Hong Fu Temple, Qianling Park
Fengdu                    

home